செவ்வாயில் உலகலாவிய அரோரா!

செவ்வாயில் உலகலாவிய அரோரா செவ்வாயில் நீல புள்ளிகள் புறஊதா கதிர்வீச்சின் தாக்கத்தை காட்டும் படம் சிவப்பு கிரகம் என பெயர் பெற்ற செவ்வாயில் நீலநிற புள்ளிகள். இதுவரை செவ்வாயில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு அதிகப்படியான சூரிய புயலானது கடந்த மாதம் செவ்வாயின் மேற்பரப்புகளில் ஏற்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட புறஊதா கதிர்வீச்சின் வெளிப்பாட்டினை தான் நீங்கள் மேலே உள்ள படத்தில் பார்த்தீர்கள். இந்த படத்தில் இடது புறத்தில் இருப்பதை விட வலது புறத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் படத்தில். செவ்வாயின் இரவு நேரப்பகுதிகளில். அதிகப்படியான நீல நிற […]

Read more

Different between earth and mars ~ செவ்வாய் மற்றும் பூமி ஒரு சவால்!!!

இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது.. பூமிக்கும் செவ்வாய்க்கும் இருக்கும் ஒரு சில வித்தியாசங்களை த்தான். பலதடவை மார்ஸ் மிஷன் என பல காரியங்களை , நாசா மற்றும் உலகின் பல மேலைநாடுகள் செய்வதை நாம் காண்கிறோம். இதனால் என்ன நிகழப்பொகிறது என பலர் நினைத்தாலும் இதனால் பல நம்மை உண்டு என சிலர் நினைக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக  நாம் இன் று இங்கு. செவ்வாய்க்கும் பூமிக்கும் இருக்கும். ஒரு சில வித்தியாசங்கள பார்க்க இருக்கிறோம். முதலிம் செவ்வாய் நம்பூமியில் இருந்து . 150,000,000 கி.மீ தூரத்தில் […]

Read more

Details About Pluto | புளூட்டோ சிறிய கிரகம் | Space News Tamil

முதலில் இந்த புளூட்டோ கிரகத்தினை கண்டறிந்தவர் கிளைட் டாம்போக் (Clyde Tombaugh) கண்டு பிடிக்கப்பட்ட வருடம் 1930 PLUTO DWARF PLANET சிறிய கிரகம்( Dwarf Planet) என்ற வகையில் இந்த கிரகம் மற்றும் ஒரு சில கிரகங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. (புளூட்டோ வை தவிர 4 கிரகங்கள் உள்ளன)இவைகளின் தண்மைகளாவன கிரகங்கள் என வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்படவில்லை (ஒரே ஒரு விதி) . அதனால். இது கிரகம் எனும் அந்தஸ்தை இழந்துள்ளது.( 2006 ஆம் ஆண்டு இது தன் அந்தஸ்தை இழந்தது) இந்த சிறிய கிரகமானது […]

Read more

Facts About Neptune | நெப்டியூன் கிரகம் | தமிழ் விண்வெளி செய்திகள்

நெப்டியூன் கிரகமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 1846 செப்டம்பர் மாதம் 13ம் தேதி கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. கண்டு பிடித்தவர்கள் யார் யார் என் பார்த்தால் உர்பைன் லி வெரியர் (Urbain Le Verrier) ஜொஹன் காலி (Johann Galle) ஜான் கொஷ் ஆதம் (John Cosh Adams) நெப்டியூன்  இந்த கிரகமானது இறுதி கிரகமாக கருதப்படுகிரது. அதாவது நமது சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் 8 கிரகங்கள் தான் 9 ஆவதாக கருதப்பட்ட புளூட்டோ 2006 ம் ஆண்டு முதல் கிரகம் என்ற ஒரு அந்தஸ்தை இழந்துள்ளது. அதை […]

Read more

யுரேனஸ் கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள் | Space News Tamil about Uranus

இன்று நாம் யுரேனஸ் கிரகம் எனும் ஒரு பனிக் கிரகத்தினை பற்றிய ஒரு சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். கண்டுபிடித்தது இந்த கிரகமானது நமது சூரியகுடும்பத்தில் தான் உள்ளது என நாம் கண்டறிந்தது  மார்ச் மாதம் 13 ம் நாள் 1781ல் தான். கண்டுபிடித்தவரின் பெயர் வில்லியம் ஹெர்ஷெல் (William Herschel) பொதுவான கணக்குகள் 1. சூரியனை சுற்றும் வட்டபாதையின் அளவு (Orbit Size around the Sun) =2,870,658,186 KM (கிலோ மீட்டர்) 2. சுற்றுப்பாதையின் சராசரி திசைவேகம் (Mean Orbit […]

Read more

Facts About Saturn Planet | சனி கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள்

இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் கிரகமானது சனி கிரகம் (Saturn) என்ற ஒரு கிரகத்தினை பற்றிய ஒரு சில செய்திகளை தெரிந்து கொள்வோம்… இந்த கிரகமானது ஒரு பெரிய வாயு கிரகம்  (Gas Giant) இதில் அதிகமாக இருக்கும் காற்று மூலக்கூறு : ஹீலியல் மற்றும் ஹைட்ரஜன் பொதுவானவை:    இந்த கிரகமானது அனைவருக்கும் தெரிந்தது போலவே. வியாழன் கிரகத்திற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு மிகப்பெரிய கிரகம். அது மட்டுமல்லாதுநமது சூரிய குடும்பத்தில் ஆறாவது (6) கிரகமாக உள்ளது. இது சூரியனிடமிருந்து 1.4 பில்லியன் கி.மீ […]

Read more

வியாழன் கிரகம் பற்றிய ஒரு சில செய்திகள்

வியாழன் கிரகமானது நமது சூரிய குடும்பத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பழமையான ஒரு கிரகம். இந்த கிரகமானது நமது சூரியன் உருவான நேரத்தில் தோன்றியிருக்கலாம் என ஒரு சில அறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். பொதுவான விடயம் கிரகத்தின்  பெயர் : வியாழன் (Jupiter) இடம்  : நமது சூரிய குடும்பத்தில் 5ஆவது கிரகம் தூரம் : 484 மில்லியன் மைல் (778 மில்லியன் கி.மி) சூரியனிடமிருந்து AU : 5.2 AU (Astronomical Units; 1 AU = 150 Million KM) இந்த […]

Read more
1 2