வியாழனில் அடங்கும் புயல் | RedSpot in Jupiter is Shrinking

Hubble Cast 123

வியாழன் கிரகத்தில் அடங்கும் சூராவளி

வியாழன் கிரகத்தில் இருக்கும் மிகவும் சிறப்பான மற்றும் தனித்துவமிக்க ஒரு பகுதிதான் “Great Red Spot” வியாழனின் பெரிய சிவப்புப்புள்ளி, இதனை நாம் “எதிர் சூராவளி ” என்கிறோம்.

“Anticyclone” என்றால் ஒரு கிரகத்தின் வானிலை அமைப்பில் அதிக அளவு வளிமண்டல அழுத்தம் அதன் மையப்பகுதியில் இருந்தால் இதனை “Anticyclone” என்று அழைக்கிறோம். பொதுவாக இந்த வகை வானிலை. மிதமான வானிலையாகவே கருதப்படும். இது போன்ற ஒரு அமைப்புதான் வியாழனில் மிகப்பெரிய “சிவப்பு புள்ளி” அளவில் இருக்கிறது , அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிவப்பு புள்ளியானது பூமியின் அளவுக்கு பெரிய அளவில் இருப்பதாகவும் அறிவியலாலர்கள் நமக்கு கூறுகிறார்கள்.

-அறிவியலாலர்கள் கூறுகிறார்கள்.

By Scientists, we actually dont know what was it.

தற்போது புதிதாக 2019 ல் எடுக்கப்பட்ட வியாழனில் புகைப்படத்தில் ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வினை விண்வெளியாலர்கள் கண்டறிந்த்தார்கள்.

அதுதான், நமக்கு தெரிந்து 150 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வியாழனில் நிகழ்ந்த இந்த மிகப்பெரிய சூராவளி அதன் அளவில் தொடர்ந்து சுருங்கிவருகிறது.

இந்த சுருங்குதல் நிகழ்வானது வருடத்திற்கு 1000 கிமீ . அளவில் நடைபெறுவதாக நாசா விஞ்சானிகள் கூறுகிறார்கள்.

இதற்காக அவர்கள் ஒரு சிறப்பான வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள்.

சுருங்கும் வியாழனின் பெரிய சூராவளி

இந்த சூராவளி எதனால் சுருங்குகிறது என்ற உண்மை இன்னமும் நமது அறிவியலாலர்களுக்கு தெரியாக . மிகவும் புரியாத புதிராகவே உள்ளது. இன்று வரை.

Ref . Hubble Cast Video

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: