இன்றுதான் முதன் முறையாக “பயனீர் 11 விண்கலமானது சனிகிரகத்தினை கடந்து சென்றது. ” அதாவது 1 செப்டம்பர் 1979 ஆம் ஆண்டு , நாசாவின் பயனீர் 11 விண்கலமானது சனிகிரகத்தினை கடந்தது. முதன்முறையாக. இதனை கொண்டுதான் .,, வாயேஜர் விண்கலங்கள் அதன் பாதையை பாதுகாப்பானதாக அமைத்துக்கொண்டன. என்றால் ஆச்சரியபடுவதற்ற்கு இல்லை.

இந்த பயனீர் 11 விண்கலமானது 1973 ஆம் வருடமே ஏவப்பட்டது. ஆனால் இது முதலில் வியாழன் கிரகத்தினை பார்ப்பது போல் தான் இருந்தது. பிறகு வியாழன் கிரகத்தின் ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி. இது தனது பாதைய சனிகிரகத்திற்கு மாற்ரியது.

இது தான் , விண்வெளி வரலாற்றில் இன்று நடந்தது. அதாவது முதன் முதலில் சனிகிரகத்தின கடந்து சென்ற விண்கலம் பயனீர் 11 அது இன்றுதான்…

PodCast
Facebook Comments