நாசாவின் ஓசைரிஸ் விண்கலமானது பெண்ணு என்ற வின்கல்லில். தண்ணீர் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளது. ஒசைரிஸ் Rex விண்கலமானது விண்கல்லை 19 கிலோ மீட்டர் உயரத்திலிருந்து அதனை சுற்றி வருகிறது.

நாசாவில் உள்ள விண்வெளி யாளர்கள் விண் கலத்தில் உள்ள இரண்டு வெவ்வேறு நிறமாலை கருவிகளைக்கொண்டு இதனை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

1. ஒளி மற்றும் infrared அலை நீளம் கொண்ட கருவி மற்றும்

2. வெப்ப சிதறல் நிறமாலை கருவி

மேலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தண்ணீர் மூலக்கூறுகள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் போன்றவை (hydroxyls)ஹைட்ராக்ஸி என்ற வகையில் அமைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர் அதாவது H2O பதிலாக OH என்று இணைந்து உள்ளதாக கூறியுள்ளனர்.

Source:

http://nasa.gov/press-release/nasa-s-newly-arrived-osiris-rex-spacecraft-already-discovers-water-on-asteroid

Download Our App

More Posts to Read on:-Facebook Comments