Lyrid Meteor Shower |லைரிட் விண்வீல் பொழிவு |ஏப்ரல் 2019

மணிக்கு அதிக பட்சமாக 20 meteor களை உங்களால் பார்க்க முடியும், Lyra நட்சத்திர மண்டலத்தில் ஏப்ரல் மாதங்களில் ஏற்படும் வின்வீள் பொழிவுதான் இந்த lyrid வின்வீள் பொழிவு

Read more